Säätiön säännöt

SUOMEN HIIHTOURHEILUN KANNATUSSÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Suomen Hiihtourheilun kannatussäätiö.

2 §

Säätiön kotipaikka on Helsinki.

3 §

Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti Suomen hiihtourheilua valmentautumisessa ja muissa hiihtourheilun kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa sekä tukea suomalaisia hiihtolajien urheilijoita heidän aktiiviuransa aikana ja sen jälkeen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi muun muassa tarjota suomalaisille hiihtolajien urheilijoille mahdollisuuden talouden suunnitteluun hallinnoimiensa rahastojen avulla, sekä myöntää suomalaisille hiihtolajien urheilijoille stipendejä ja muita avustuksia.

4 §

Säätiön peruspääoma on säädekirjassa mainittu omaisuus.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista ja sen tulee noudattaa säätiön sijoituspolitiikkaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 §

Säätiölle tulevan omaisuuden luovutuksen yhteydessä voidaan määrätä, että omaisuutta ja sen tuottoa on näiden sääntöjen mukaisesti käytettävä luovutusehdoissa määrättyyn tarkoitukseen säätiön ja luovuttajan sopimalla tavalla.

Säätiöllä voi olla valmennusrahasto, urheilijarahasto ja muita rahastoja, joiden hoitamisesta hallitus määrää näiden sääntöjen mukaisesti.

6 §

Säätiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluvat Suomen Hiihtoliiton johtokunnan jäsenet.

Hallintoneuvostolla on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joina toimivat Suomen Hiihtoliiton johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

7 §

Hallintoneuvosto kutsuu itselleen sihteerin.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista sekä vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

8 §

Hallintoneuvoston varsinaiset kokoukset ovat vuosittain viimeistään toukokuussa pidettävä kevätkokous ja viimeistään marraskuussa pidettävä syyskokous.

Tarpeen vaatiessa hallintoneuvosto voi pitää ylimääräisen kokouksen, jos säätiön hallitus määräämänsä asian käsittelyä varten niin päättää tai vähintään neljännes hallintoneuvoston jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten pyytää.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle hallitus. Kutsu on toimitettava hallintoneuvoston jäsenille todistettavasti viimeistään neljän viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

9 §

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa on esitettävä

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
 2. tilintarkastuskertomus; ja

 päätettävä

 1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 3. toimenpiteistä, joihin toimintakertomus antaa aihetta,
 4. toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta, sekä
 5. kokouskutsussa mainitut muut asiat, joista päättäminen kuuluu hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa on esitettävä

 1. talousarvioehdotus ja toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
 2. tarpeen mukaan laadittu ehdotus pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaksi; ja

päätettävä

 1. talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta seuraavalle toimintakaudelle,
 2. pidemmän aikavälin toimintasuunnitelman vahvistamisesta,
 3. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta erovuoroisten tilalle,
 4. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitsemisesta seuraavalle tilivuodelle,
 5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta ja matkakustannusten ja muiden kulujen                               korvaamisen perusteista
 6. säätiöön kuuluvien rahastojen sääntöjen vahvistamisesta ja muuttamisesta sekä
 7. kokouskutsussa mainitut muut asiat, joista päättäminen kuuluu hallintoneuvostolle.
   

Jos hallintoneuvoston syyskokous ei hyväksy hallituksen ehdotusta säätiön talousarvioksi tai toimintasuunnitelmaksi muuttamattomana, on asia hallituksen niin halutessa palautettava hallituksen uudelleen valmisteltavaksi ja tuotava hallintoneuvoston uudelleen käsiteltäväksi viimeistään neljän viikon kuluttua pidettävään jatkokokoukseen.

10 §

Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä myös sellaiset hallintoneuvoston jäsenten esille ottamat asiat, joita vähintään kuusi hallintoneuvoston jäsentä on kirjallisesti puheenjohtajalta viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta pyytänyt.

11 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä, jotka valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain.

Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto.

12 §

Hallitus voi perustaa valmennusrahaston, urheilijarahaston ja muiden säätiöön kuuluvien rahastojen johtokunnat asianomaisten rahastojen säännöissä määrätyllä tavalla.

Hallitus voi perustaa keskuudestaan nimeämäänsä tehtävää varten valiokunnan, joka vastaa toiminnastaan hallitukselle.

13 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

14 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksissa päätökset tehdään äänten enemmistöllä, jollei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirjat, joihin merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi kokouksen tähän tehtävään valitsema jäsen.

15 §

Säätiön hallitus voi ottaa säätiölle asiamiehen.

Asiamiehen tulee huolehtia säätiön omaisuuden hoidosta sekä vastata säätiön kirjanpidosta ja tilien laatimisesta.

Asiamiehen tulee olla saapuvilla hallituksen kokouksissa. Hän voi ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Asiamies toimii myös hallituksen sihteerinä.

16 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

17 §

Säätiölle on valittava yksi tilintarkastaja. Jos valittu tilintarkastaja ei ole KHT- tai HMT -yhteisö, on valittava ainakin yksi varatilitarkastaja.

18 §

Säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen ne on esitettävä tilintarkastajille.

Tilintarkastuskertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun loppuun mennessä hallintoneuvostolle esittämistä varten.

19 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava säätiövalvontaviranomaisille.

20 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen, säätiön asiamiehen tai säätiön muun toimihenkilön kanssa, jonka hallitus määrää.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava säätiörekisteriin.

21 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä hallintoneuvoston kokouksessa kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava valvontaviranomaisen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään 1 momentissa määrätyssä järjestyksessä.

22 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat hallintoneuvoston päättämällä tavalla Suomen hiihtourheilun suomalaisten hiihtolajien urheilijoiden hyväksi tai muulla säätiön toiminnan tarkoitusta vastaavalla tavalla.