Valmennusrahaston säännöt

HIIHTOLAJIEN VALMENNUSRAHASTO

SÄÄNNOT

 

1 § Valmennusrahasto ja sen tarkoitus

Rahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden aktiiviuransa aikana näiden omaa valmentautumis- - ja urheilutoimintaa varten rahastoimia urheilemisesta saatuja tuloja. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:n 2. momentissa tarkoitettuja tuloja.

2 § Urheilijasopimus

Urheilija tekee kirjallisen rahastointisopimuksen Kannatussäätiön kanssa varojensa hoitamisesta.

3 § Varojen rahastoiminen

Rahasuorituksen maksaja siirtää urheilijan urheilemisesta saatuja tuloja sekä kolmikantasopimuksella sovittuja tuloja valmennusrahastossa olevalle urheilijan tilille. Kolmikantasopimuksen osapuolina tulee olla urheilija, lajiliitto ja yhteistyökumppani.

4 § Varojen sijoittaminen

Valmennusrahastoon siirretyt varat sijoitetaan suunnitelmallisesti ja kannatussäätiön sijoituspolitiikkaa noudattaen niin, että rahastolla on urheilijoiden varoihin nähden riittävä maksuvalmius.

5 § Rahastoitujen varojen nostaminen

Valmennusrahastosta voidaan verovapaasti maksaa urheilijan valmentautumis-  ja urheilutoiminnasta aiheutuvia, tositteisiin perustuvia hyväksyttäviä kuluja. Rahastoiduista varoista valmennusrahastoon voidaan kalenterivuoden lopussa jättää urheilijan tulevaa valmentautumista varten tuloverolain 116 b §:ssä säädetty enimmäismäärä (valmennuskate). Niin ikään valmennusrahastosta voidaan urheilijan pyynnöstä verovapaasti siirtää varoja kyseisen urheilijan urheilijarahastoon tuloverolain 116 c §:ssä säädetyin edellytyksin vuotuiseen enimmäismäärään saakka. Muut valmennusrahastosta nostettavat varat ovat urheilijan verotettavaa tuloa varojen nostovuonna. Urheilu-uran tai rahaston aktiivisen käytön päättyessä valmennusrahastossa jäljellä olevat varat katsotaan kokonaisuudessaan urheilijan veronalaiseksi tuloksi. Tuloutumisen tarkemmista määräajoista säädetään tuloverolain 116 b §:ssä.

6 § Rahaston hallinto

Rahaston hallinnosta ja varojen sijoittamisesta huolehtii Kannatussäätiön hallitus.

7 § Rahasto-osuudet

Kullakin urheilijalla on rahastoon sijoittamansa pääoman suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus.

8 § Selvitys rahasto-osuudesta[AL1] 

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä, joka on rahaston arvonmäärityspäivä.

Jokaiselle urheilijalle on annettava arvonmäärityspäivän jälkeen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa arvosta.

9 § Rahaston kustannukset

Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen tuotosta ja toissijaisesti kunkin urheilijan rahasto-osuudesta Kannatussäätiön hallituksen päättämien maksujen mukaisesti. Kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla ja hallituksen päättämät maksut on kohdistettava urheilijoille oikeudenmukaisesti.

10 § Tilintarkastajat

Rahaston tilintarkastajina toimivat Kannatussäätiön tilintarkastajat.

11 § Tilikausi

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahaston purkaminen

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan urheilijoiden kesken heillä rahaston purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.

 

 [AL1]