Urheilijarahaston säännöt

Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiö

 

HIIHTOLAJIEN URHEILIJARAHASTO

SÄÄNNOT

 

1 § Urheilijarahasto ja sen tarkoitus

Rahasto toimii Suomen Hiihtourheilun Kannatussäätiön omakatteisena rahastona, jonka tarkoituksena on hallita Suomessa yleisesti verovelvollisten urheilijoiden rahastoimia, urheilemisesta saatuja tuloja aktiiviuran jälkeistä käyttöä varten. Rahastoon voi siirtää tuloverolain 116 a §:n 2. momentissa tarkoitettuja tuloja.

2 § Urheilijasopimus

Urheilija tekee kirjallisen rahastointisopimuksen Kannatussäätiön kanssa varojensa hoitamisesta.

3 § Varojen rahastoiminen

Rahasuorituksen maksaja, tai kannatussäätiön hallinnoima valmennusrahasto, voi urheilijan pyynnöstä siirtää urheilijarahastossa olevalle urheilijan tilille tämän urheilemisesta saamia tuloja tai tuloverolaissa säädetyin edellytyksin.

4 § Varojen sijoittaminen

Urheilijarahastoon siirretyt varat sijoitetaan suunnitelmallisesti ja kannatussäätiön sijoituspolitiikkaa noudattaen niin, että rahastolla on urheilijoiden henkilökohtaiseen tuloutussuunnitelmaan nähden riittävä maksuvalmius. Säätiön hallitus huolehtii siitä, että urheilijarahastoon siirrettyjä varoja voidaan sijoittaa vähintään kolmeen eri riskitason sijoitussalkkuun. Urheilija päättää käytettävissä olevien vaihtoehtojen puitteissa itse, miten hän omat urheilijarahastossa olevat varansa haluaa sijoittaa.

5 § Rahastoitujen varojen nostaminen

Urheilija saa nostaa urheilijarahastossa olevia varojaan sen jälkeen, kun on ilmoittanut urheilu-uransa päättyneen tai kun uran tuloverolain 116 c §:n perusteella katsotaan päättyneen. Rahastoidut varat sekä tuloutusaikana kertynyt tuotto tuloutuvat urheilijalle sovitun nostosuunnitelman mukaisesti 2-10 vuodessa sekä tätä seuraavana vuonna tuloverolain 116 c §:ssä tarkemmin säädetyllä tavalla.

Kannatussäätiö huolehtii urheilijarahastosta maksettavien ja urheilijalle veronalaisten tulojen ennakonpidätyksistä ja tarvittavista ilmoituksista.

6 § Rahaston hallinto

Rahaston hallinnosta ja varojen sijoittamisesta huolehtii Kannatussäätiön hallitus.

7 § Rahasto-osuudet

Kullakin urheilijalla on rahastoon sijoittamansa pääoman ja sille kertyneen tuoton suuruinen henkilökohtainen rahasto-osuus.

8 § Selvitys rahasto-osuudesta

Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo on määriteltävä vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä, joka on rahaston arvonmäärityspäivä.

Jokaiselle urheilijalle on annettava arvonmäärityspäivän jälkeen viimeistään maaliskuun loppuun mennessä kirjallinen selvitys hänen rahasto-osuutensa muodostumisesta, arvosta ja mahdollisesti kertyneestä tuotosta.

9 § Rahaston kustannukset

Rahaston toiminnan kustannukset vähennetään ensisijaisesti rahastoitujen varojen tuotosta ja toissijaisesti kunkin urheilijan rahasto-osuudesta Kannatussäätiön hallituksen päättämien maksujen mukaisesti. Kustannukset on pidettävä kohtuullisella tasolla ja hallituksen päättämät maksut on kohdistettava urheilijoille oikeudenmukaisesti.

10 § Tilintarkastajat

Rahaston tilintarkastajina toimivat Kannatussäätiön tilintarkastajat.

11 § Tilikausi

Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Rahaston purkaminen

Rahastoa purettaessa rahastossa olevat varat jaetaan urheilijoiden kesken heillä rahaston purkamishetkellä olevien rahasto-osuuksien suhteessa.