Valmentajakerhon säännöt

TOIMINTASÄÄNNÖT

1. Maastohiihdon Valmentajakerho toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n alaisuudessa ja sen toimialueena on koko Suomi. Kerho on perustettu 10.4.1976. Valmentajakerhosta käytetään näissä säännöissä nimitystä kerho. Kerholla on oma hallitus, joka on kerhon asioiden päätäntäelin.

2. Kerhon tarkoituksena on olla hiihdon valmentajia yhdistävä taho, joka levittää tietoa hiihtourheilusta niin käytännössä kuin teoriassa. Kerhon tavoitteena on tukea valmentajien osaamista ja ammattitaidon kehittämistä sekä pyrkiä saamaan toimijoita hiihtourheilun pariin.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

 • kehittää valmentajien välistä yhteyttä ja yhteishenkeä
 • on mukana kehittämässä Suomen maastohiihdon koulutusjärjestelmää ja jakaa tietoutta jäsenilleen
 • hoitaa tiedotus- ja suhdetoimintaa hiihdon hyväksi
 • jakaa ansioituneille valmentajille tunnustusta ja toimintastipendejä

4. Kerhon jäsenet
Kerhon jäseneksi saavat liittyä kaikki halukkaat valmentajat tai valmennustietoudesta kiinnostuneet.

Jäsenen on noudatettava kerhon sääntöjä. Kerho pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5. Eroaminen ja erottaminen
Jäsen katsotaan eronneeksi, kun hän ei ole maksanut jäsenmaksua. Hallitus voi myös erottaa jäsenen kerhosta, jos tämä toimii vasten kerhon sääntöjä tai rikkoo lakeja tai esiintyy hyvän urheiluhengen vastaisesti.

6. Jäsenmaksu
Kerhon kevätkokous päättää vuosittain jäsenmaksun suuruuden.

7. Kerhon kokoukset
Kerho kokoontuu vuosittain huhti-toukokuussa vuosikokoukseen.

Kokouksista ilmoitetaan kirjeitse tai sähköpostilla jäsenille ja Hiihto-lehdessä ja/tai Maastohiihdon nettisivuilla. Kutsu on julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja esityslistalle tulevat asiat on lähetettävä hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta.

8. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Avaus, osanottajien toteaminen ja päätösvaltaisuus
 • Järjestäytyminen
 • Valitaan kerholle puheenjohtaja ja hallituksen neljä jäsentä seuraavaksi toimintavuodeksi
 • Valitaan kerholle kaksi tilintarkastajaa
 • Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle
 • Keskustellaan kerhon toiminnasta ja päätetään siitä
 • Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat

9. Hallitus
Kerhon hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouskutsu on lähetetty kaikille ja vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla.

Hallituksen tehtävän on erityisesti:

 • Toimia kerhon ylimpänä toimeenpanevana elimenä niin, että kerhon tarkoitus ja tavoitteet toteutuvat
 • Suorittaa kerhon kokouksen sille antamat tehtävät
 • Suunnitella ja kehittää kerhon toimintaa
 • Jakaa tehtäviä keskuudessaan ja kerhon jäsenistölle
 • Vastata kerhon sääntöjen noudattamisesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Hoitaa kerhon tiedotus- ja PR-toimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • Ryhtyä toimenpiteisiin, joita kerhon etu vaatii
 • Valvoa kerhon varojen käyttöä

10. Toiminta- ja tilivuosi
Kerhon toiminta- ja tilivuosi on kesäkuun 1. päivästä toukokuun 31. päivään.

11. Nimenkirjoittajat
Kerhon nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä Suomen Hiihtoliitto ry:n johtokunnan jäsenen kanssa.

12. Kerhon purkaminen
Mikäli kerhon toiminta katsotaan tarpeettomaksi, voidaan kerho purkaa. Tällöin purkamisesta on mainittava kerhon kokouskutsussa.

Kerholle mahdollisesti jääneet varat luovutetaan Suomen maastohiihdolle tai muuten hiihtoa ja näiden sääntöjen mukaista toimintaa edistävään tarkoitukseen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

13. Niiltä osin mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan yhdistyslain mukaisia määräyksiä.

Ladattavat tiedostot: